صفحه نخست - سخنرانی های انجمن (صفحه 3)

سخنرانی های انجمن

سخنرانی علمی با موضوع: «سامانه هشدار سیلاب همادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت های پیش بینی های هواشناسی»

  نکات ثبت نام: ظرفیت سالن محدود و ۳۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه شنبه ۱۹ ۲۶ آذرماه و تاریخ برگزاری روز چهارشنبه ۲۰ ۲۷ آذرماه ساعت ۱۷ لغایت ۱۹ در محل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران می‌باشد. به …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «طراحی هیدرولیکی پل و نگاهی به تخریب پل ها در سیلاب اخیر»

  نکات ثبت نام: ظرفیت سالن محدود و ۳۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه شنبه ۲۱ آبان ماه و تاریخ برگزاری روز چهارشنبه ۲۲ آبان ماه ساعت ۱۷ لغایت ۱۹ در محل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران می‌باشد. به …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «تجهیز نقاط برداشت آب به ابزارهای اندازه گیری در شبکه های سنتی و مدرن، دلایل، الزامات و راهکارها»

  نکات ثبت نام: ظرفیت سالن محدود و ۳۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه شنبه ۱۶ مهرماه و تاریخ برگزاری روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۷ لغایت ۱۸:۳۰ در محل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران می‌باشد. به شرکت …

جزییات بیشتر »

سخنرانی علمی با موضوع: «مسائل آب ایران و مأموریت هیدرولیکی»

  نکات ثبت نام: ظرفیت سالن محدود و ۳۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز سه شنبه ۱۱ تیرماه و تاریخ برگزاری روز چهارشنبه ۱۲ تیرماه ساعت ۱۷ لغایت ۱۸:۳۰ در محل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران می‌باشد. به شرکت …

جزییات بیشتر »

سخنرانی آموزشی با موضوع: «کاربردهای بهینه سازی در مهندسی آب»

  نکات ثبت نام: ظرفیت سالن محدود و ۳۰ نفر می‌باشد. به محض تکمیل ظرفیت، امکان ثبت نام لغو می گردد. مهلت ثبت‌نام سخنرانی تا روز دوشنبه ۱۰ تیرماه و تاریخ برگزاری روز سه شنبه ۱۱ تیرماه ساعت ۹ لغایت ۱۱ در محل دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران می‌باشد. برای رعایت نظم و پیوستگی …

جزییات بیشتر »