صفحه نخست - اعلام حضور و یا کاندیداتوری- مجمع ۱۴۰۱

اعلام حضور و یا کاندیداتوری- مجمع ۱۴۰۱

شرایط شرکت در مجمع انجمن هیدرولیک ایران و اعلام کاندیداتوری

۱- عضو پیوسته انجمن

۲- پرداخت حق عضویت در سال ۱۴۰۱

در صورتی که تمایل به شرکت در مجمع (وکالتا/اصالتا) دارید خواهشمند است فرم مزبور را تکمیل کنید و اگر خود را برای یکی از پست های هیات مدیره / بازرس کاندید می نمایید، فرم اعلام کاندیداتوری (برای دانلود کلیک کنید) تکمیل شده را پیوست و سپس ارسال نمایید.