صفحه نخست - جلسات انجمن

جلسات انجمن

پانصد و شانزدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و شانزدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲۱ اسفندماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۰۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر مهدی یاسی (مدعو) دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر امیر صمدی (مدعو) دکتر محسن …

جزییات بیشتر »

پانصد و پانزدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و پانزدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر مهدی یاسی (مدعو) دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر امیر صمدی (مدعو) دکتر سیدعلی …

جزییات بیشتر »

پانصد و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۱۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر محسن …

جزییات بیشتر »

پانصد و سیزدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و سیزدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۰:۰۰ الی ۱۰:۳۰ در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار گردید.   حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر سیدحسین مهاجری دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر محسن …

جزییات بیشتر »

پانصد و دوازدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و دوازدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۷:۰۰ الی ۲۰:۴۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر مهدی یاسی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب …

جزییات بیشتر »

پانصد و یازدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و یازدهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۰۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر مهدی یاسی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب …

جزییات بیشتر »

پانصد و دهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و دهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۱۸ دیماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۲۰:۳۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر مهدی یاسی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب زاده …

جزییات بیشتر »

پانصد و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و نهمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۴ دیماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۴۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: دکتر مهدی یاسی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر محسن براهیمی …

جزییات بیشتر »

پانصد و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و هشتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۶ آذرماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۴۵ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر جواد احدیان دکتر فیروز قاسم زاده دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر محسن براهیمی …

جزییات بیشتر »

پانصد و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران

پانصد و هفتمین جلسه هیأت مدیره انجمن هیدرولیک ایران در تاریخ یکشنبه ۲۲ آبانماه ۱۴۰۱ از ساعت ۱۸:۰۰ الی ۱۹:۴۰ در بستر فضای مجازی اسکایپ برگزار گردید.   حاضرین جلسه: مهندس مسعود حکمی دکتر جواد احدیان دکتر مهدی یاسی دکتر امیر صمدی دکتر سیدعلی ایوب زاده دکتر محسن براهیمی دکتر …

جزییات بیشتر »