ردیفنام و نام خانوادگیسِمَتمرتبه علمیرزومهتصویر
۱مهندس مسعود حکمیرئیس هیئت مدیرهمشاور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان
۲دکتر جواد احدیاننایب رئیس هیئت مدیرهدانشیار دانشگاه شهید چمران اهوازلینک
۳دکتر محسن براهیمیخزانه‌دارمدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن
دکترای عمران – مدیریت تقاضای آب
لینک
۴دکتر امیر صمدیدبیر انجمن استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
لینک
۵دکتر مهدی یاسیعضو اصلی هیئت مدیرهدانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه تهران
لینک
۶دکتر سیدعلی ایوب زادهعضو اصلی هیئت مدیرهاستاد دانشگاه تربیت مدرسلینک
۷دکتر فیروز قاسم زادهعضو اصلی هیئت مدیرهمدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور
(شرکت مدیریت منابع آب ایران)
لینک
۸دکتر حسین افضلی مهرعضو علی‌البدل هیئت مدیرهاستاد دانشگاه علم و صنعت ایرانلینک
۹دکتر محمد رستمیعضو علی‌البدل هیئت مدیرهاستادیار
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
لینک
۱۰دکتر عباس طالقانیبازرس اصلی انجمنعضو هیئت علمی بازنشسته
سازمان انرژی اتمی ایران
لینک
۱۱مهندس محبوبه یونسیبازرس علی البدل انجمنکارشناس دفتر فنی
شرکت آب منطقه ای البرز