ردیفنام و نام خانوادگیسِمَتمرتبه علمیرزومهتصویر
۱دکتر مهدی یاسیرئیس هیئت مدیرهدانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه تهران
لینک
۲مهندس مسعود حکمینایب رئیس هیئت مدیرهمشاور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان
۳دکتر محسن براهیمیخزانه‌دارمدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن
دکترای عمران – مدیریت تقاضای آب
لینک
۴دکتر امیر صمدیدبیر انجمن استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
لینک
۵دکتر جواد احدیانعضو اصلی هیئت مدیرهدانشیار دانشگاه شهید چمران اهوازلینک
۶دکتر سیدعلی ایوب زادهعضو اصلی هیئت مدیرهاستاد دانشگاه تربیت مدرسلینک
۷دکتر فیروز قاسم زادهعضو اصلی هیئت مدیرهمدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی
شرکت آب منطقه ای البرز
لینک
۸دکتر حسین افضلی مهرعضو علی‌البدل هیئت مدیرهاستاد دانشگاه علم و صنعت ایرانلینک
۹دکتر محمد رستمیعضو علی‌البدل هیئت مدیرهاستادیار
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
لینک
۱۰دکتر عباس طالقانیبازرس اصلی انجمنعضو هیئت علمی بازنشسته
سازمان انرژی اتمی ایران
لینک
۱۱مهندس محبوبه یونسیبازرس علی البدل انجمنکارشناس دفتر فنی
شرکت آب منطقه ای البرز