ردیفنام و نام خانوادگیسِمَتمرتبه علمیرزومهتصویر
۱دکتر مسعود منتظری نمینرئیس هیئت مدیرهاستادیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
لینک
۲دکتر مهدی یاسینایب رئیس هیئت مدیرهدانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه تهران
لینک
۳دکتر جابر سلطانیخزانه‌داراستادیار گروه آموزشی آبیاری و زهکشی
دانشگاه تهران
لینک
۴دکتر امیر صمدیدبیر انجمن استادیار دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
لینک
۵دکتر مجتبی صانعیعضو اصلی هیئت مدیرهدانشیار
پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری
لینک
۶دکتر مجتبی نوریعضو اصلی هیئت مدیرهمدیر تحقیقات شرکت مدیریت منابع اب ایرانلینک
۷دکتر اکبر صفرزادهعضو اصلی هیئت مدیرهدانشیار گروه آموزشی مهندسی عمران
دانشگاه محقق اردبیلی
لینک
۸دکتر محسن براهیمیعضو علی‌البدل هیئت مدیرهمدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن
دکترای عمران – مدیریت تقاضای آب
لینک
۹دکتر محمد رستمیعضو علی‌البدل هیئت مدیرهاستادیار
پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری
لینک
۱۰دکتر عباس طالقانیبازرس انجمن