ضمن عرض تبریک سال نو ! امیدواریم تجربه ی خوبی در استفاده از نسخه جدید وبسایت داشته باشید

گزارش مشکل

اعضای هیئت مدیره

ردیفنام و نام خانوادگیسِمَتمرتبه علمیرزومهتصویر
۱دکتر مسعود حکمیرئیس هیئت مدیرهمشاور مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان
۲دکتر جواد احدیاننایب رئیس هیئت مدیرهاستاد دانشگاه شهید چمران اهوازلینک
۳دکتر محسن براهیمیخزانه‌دارمدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن
دکترای عمران – مدیریت تقاضای آب
لینک
۴دکتر امیر صمدیدبیر انجمن استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
لینک
۵دکتر مهدی یاسیعضو اصلی هیئت مدیرهدانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
دانشگاه تهران
لینک
۶دکتر سیدعلی ایوب زادهعضو اصلی هیئت مدیرهاستاد دانشگاه تربیت مدرسلینک
۷دکتر فیروز قاسم زادهعضو اصلی هیئت مدیرهمدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور
(شرکت مدیریت منابع آب ایران)
لینک
۸دکتر حسین افضلی مهرعضو علی‌البدل هیئت مدیرهاستاد دانشگاه علم و صنعت ایرانلینک
۹دکتر محمد رستمیعضو علی‌البدل هیئت مدیرهاستادیار
پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
لینک
۱۰دکتر عباس طالقانیبازرس اصلی انجمنعضو هیئت علمی بازنشسته
سازمان انرژی اتمی ایران
لینک
۱۱مهندس محبوبه یونسیبازرس علی البدل انجمنکارشناس دفتر فنی
شرکت آب منطقه ای البرز

 

 

دکمه بازگشت به بالا