درخواست عضویت در کمیته‌های انجمن هیدرولیک ایران

  • توجه نمایید که زبان صفحه‌کلید حتماً بر روی انگلیسی قرار داشته باشد.
  • توجه نمایید که زبان صفحه‌کلید حتماً بر روی انگلیسی قرار داشته باشد. اگر کد عضویت خود را فرامویش کرده‌اید می‌توانید به صفحه لیست اعضاء مراجعه نمایید.
  • در کدام‌ کمیته‌های انجمن درخواست فعالیت دارید؟ (حداکثر ۲ مورد)

    (آیین نامه کمیته های تخصصی انجمن را در این لینک  مطالعه کنید.)

  • فایل رزومه خود را در قالب PDF ارسال نمایید.
  • در کادر زیر می‌توانید مختصری در خصوص مهارت‌ها، سوابق علمی و تجربیات خود بنویسید.