صفحه نخست - چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران

چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران

چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۲۹ مهرماه سال ۱۳۸۲ به مدت ۳ روز توسط دانشگاه شیراز و انجمن هیدرولیک ایران در شهر شیراز برگزار گردید.

در این کنفرانس، دبیر کنفرانس آقای دکتر محمدجواد عابدینی و مسئول کمیته علمی کنفرانس آقای دکتر علیرضا کشاورزی بودند.

تعداد افراد شرکت‌کننده در این کنفرانس ۵۰۰ نفر بوده است.