صفحه نخست - مسابقه طراحی و ساخت آبنماهای شهری و خانگی

مسابقه طراحی و ساخت آبنماهای شهری و خانگی

با توجه به اینکه بسیاری از آبنماهای شهری و خانگی در شرایط کم آبی امروزه با مشکلاتی در بهره برداری مواجه هستند، انجمن هیدرولیک ایران مفتخر است مسابقه طراحی و ساخت آب نماهای شهری و خانگی با در نظر گرفتن چالش های هیدرولیکی پمپ ها در شرایط کم آبی را با هدف حمایت از طرح هایی که بتوانند چالش های موجود بهره برداران از آب نماها در شرایط کم آبی را مرتفع نمایند، برگزار نماید:

مسابقه طراحی و ساخت آبنما