صفحه نخست - ساختار انجمن

ساختار انجمن

نظر به برنامۀ راهبردی انجمن هیدرولیک ایران، ساختار سازمانی این انجمن در تاریخ ۲۰ شهریور ۱۳۹۵، به شرح زیر مورد بازنگری و تصویب هیئت مدیره قرار گرفت:

حوزه‌های ستادی

  • مدیریت اجرایی: حوزۀ مدیریت اجرایی، مسئولیت تعریف، برنامه‌ریزی، تجهیز، سازماندهی، هدایت، اجرا، پیگیری، نظارت و پایش و پشتیبانی کلیۀ عملیات اجرایی انجمن را برای تحقق اهداف عالیۀ تبیین‌شده از سوی هیئت‌مدیره برعهده دارد.
  • توسعۀ کسب‌وکار: تعریف سیاست‌های کلان در عرصۀ ارتباط با اعضا، مشتریان، و بازار هدف و در نتیجه تاثیرگذاری در تعاریف ساختاری محصولات و خدمات انجمن مطابق انتظارات بازار هدف، سازماندهی، تعریف، تجهیز اقدامات لازم برای بازاریابی، بازارسازی، بازارگردانی و عرضۀ محصولات و خدمات.
  • عملیات و توسعۀ محصول: تعریف سیاست‌های کلان، برنامه‌ریزی، سازماندهی و مدیریت عملیاتی توسعه و عرضۀ محصولات و خدمات مطابق انتظارات تعیین شده از سوی مدیریت توسعۀ کسب‌و‌کار.

حوزه‌های عملیاتی

  • شبکۀ اعضا: برنامه‌ریزی، سازماندهی و اجرای کلیۀ اقدامات لازم برای جدب، نگهداری، انگیزش و توسعۀ اعضا انجمن و ارائۀ خدمات و محصولات مربوطه (محصولات، عضویت، مشاوره، نظارت و اجرا و محصول کاریابی) مطابق سیاست‌های کلان تعریف‌شده در این حوزه.
  • بازاریابی: مشارکت در تعریف سیاست‌ها، برنامه‌های بازاریابی و عرضۀ کلیۀ محصولات انجمن، بازاریابی، مدیریت، سازماندهی، تعریف، تجهیز اقدامات لازم برای بازاریابی، بازارسازی، بازارگردانی و عرضۀ محصولات و خدمات.
  • آموزش و پژوهش: سیاست‌گذاری، مدیریت، برنامه‌ریزی، تجهیز، تعریف، سازماندهی و اجرای کلیۀ فعالیت‌های آموزشی، برگزاری همایش‌ها و سمینارهای آموزشی و انتشارات (محصولات آموزشی، کتب و نشریات) در راستای سیاست‌های کلان تبیین‌شده و مدیریت و پایش دستیابی به اهداف عالیۀ انجمن، برنامه‌ریزی برای توسعۀ محصول و خدمات.
  • جایزه تعالی: سیاست‌گذاری، مدیریت، برنامه‌ریزی، تجهیز، تعریف، سازماندهی و اجرای کلیه فعالیت‌های ارزیابی، بررسی، داوری تعیین و اعلام منتخبین جایزه‌های مختلف (محصول جایزه) در راستای سیاست‌های کلان تبیین‌شده و مدیریت و پایش دستیابی به اهداف عالیۀ انجمن، برنامه‌ریزی برای توسعۀ این محصول و خدمات.

نمودار سازمانی

نمودار سازمانی انجمن به‌شرح ذيل می‌باشد: