صفحه نخست - بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران

بیستمین کنفرانس هیدرولیک ایران در تاریخ ۵-۶ آبان ماه سال ۱۴۰۰ توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و انجمن هیدرولیک ایران در شهر گرگان برگزار خواهد شد.

در این کنفرانس، دبیر علمی کنفرانس آقای دکتر امیراحمد دهقانی و دبیر اجرایی کنفرانس آقای دکتر عبدالرضا ظهیری می باشند.

 

سایت کنفرانس:

https://conf.iha.ir