صفحه نخست - لیست اعضای حقیقی انجمن هیدرولیک ایران

لیست اعضای حقیقی انجمن هیدرولیک ایران

در جدول زیر لیست اعضای حقیقی انجمن هیدرولیک ایران قابل‌مشاهده است.

افرادی که قبلاً عضو انجمن بوده‌اند و نامشان در لیست زیر موجود نمی‌باشد می‌توانند با پرداخت حق عضویت سالیانه از طریق این لینک، مجدداً عضویت خود را در انجمن تمدید نمایند.

ردیف
نام و نام خانوادگی
آخرین مدرک تحصیلی
نوع عضویت
کد عضویت
۰۱
امیر صمدی
دکتری
پیوسته
1387-766-1
۰۲
محسن براهیمی
دکتری
پیوسته
1377-617-1
۰۳
اکبر صفرزاده
دکتری
پیوسته
1390-860-1
۰۴
مهدی یاسی
دکتری
پیوسته
1392-183-1
۰۵
مجتبی صانعی
دکتری
پیوسته
1374-300-1
۰۶
جابر سلطانی
دکتری
پیوسته
1392-131-1
۰۷
سیدطالب حسینی
کارشناسی ارشد
دانشجویی
1395-099-3
۰۸
فرید جامی‌فر
کارشناسی ارشد
دانشجویی
1395-100-3
۰۹
امیر چهکندی
کارشناسی ارشد
پیوسته
1395-101-1
۱۰
ساناز چهکندی
کارشناسی ارشد
پیوسته
1395-102-1
۱۱
علی قدس
دکتری
پیوسته
1395-103-1
۱۲
رضا اسماعیلی
دکتری
پیوسته
1392-372-1
۱۳
مهران زارع
کارشناسی
وابسته
1395-105-2
۱۴
سید سعید اخروی
کارشناسی ارشد
دانشجویی
1395-106-3
۱۵
سمیه کریم‌پور
کارشناسی ارشد
پیوسته
1395-107-1
۱۶
سید وحید لقمانی
کارشناسی ارشد
پیوسته
1395-109-1
۱۷
محمد جواد استادمیرزا
دکتری
پیوسته
1396-100-1
۱۸
سید مهدی امیری
کارشناسی ارشد
پیوسته
1396-101-1
۱۹
مهدی دریایی
دکتری
پیوسته
1396-102-1
۲۰
سیامک خیاط رستمی
کارشناسی ارشد
دانشجویی
1394-727-3
۲۱
کمیل پایین شهری
کارشناسی
دانشجویی
1396-104-3
۲۲
شادی عرفانیان
کارشناسی
دانشجویی
1396-105-3
۲۳
الهام قنبری عدیوی
دکتری
پیوسته
1396-106-1
۲۴
علیرضا شاهبازی
کارشناسی
دانشجویی
1396-107-3
۲۵
محمدرضا مددی
دکتری
پیوسته
1396-108-1
۲۶
پرستو پارسامهر
دکتری
پیوسته
1396-109-1
۲۷
محسن دهقانی درمیان
کارشناسی ارشد
دانشجویی
1394-110-3
۲۸
محمد لطیف
کارشناسی
دانشجویی
1396-111-3
۲۹
نگین بینش
کارشناسی ارشد
دانشجویی
1394-764-3
۳۰
مجید محمدی ناصر
کارشناسی
دانشجویی
1396-113-3
۳۱
بابک خیاط رستمی
کارشناسی ارشد
پیوسته
1396-114-1
۳۲
مسلم نجفی
کارشناسی ارشد
دانشجویی
1396-115-3
۳۳
محمد صدقی اصل
دکتری
پیوسته
1396-116-1
۳۴
یوسف مرادی شاه‌قریه
دکتری
پیوسته
1396-117-1
۳۵
احمد فردوسی
کارشناسی
دانشجویی
1396-119-3
۳۶
بهاره قهرمانی
کارشناسی
دانشجویی
1396-121-3
۳۷
امیر حسین اعلایی پور
کارشناسی ارشد
دانشجویی
1396-122-3
۳۸
امیر مسعود جعفری‌سامانی
کارشناسی ارشد
پیوسته
1396-123-1
۳۹
افشین فولادی سمنان
کارشناسی ارشد
پیوسته
1396-124-1
۴۰
احسان غنچه
کارشناسی
دانشجویی
1396-125-3
۴۱
یاشار استوار کشکولی
کارشناسی ارشد
دانشجویی
1396-126-3
۴۲
مسعود شیرازی
کارشناسی
دانشجویی
1396-127-3
۴۳
مصطفی میرمهدی
کارشناسی ارشد
دانشجویی
1396-129-3
۴۴
مهدی اروجلو
کارشناسی
دانشجویی
1396-130-3
۴۵
وحید کریمی خسروشاهی
کارشناسی ارشد
پیوسته
1396-131-1
۴۶
سیدعلی ایوب‌زاده
دکتری
پیوسته
1396-132-1
۴۷
عبدالرضا کبیری سامانی
دکتری
پیوسته
1396-135-1
۴۸
محمدجواد کتابداری
دکتری
پیوسته
1396-138-1
۴۹
حسین خزیمه‌نژاد
دکتری
پیوسته
1396-141-1
۵۰
کیومرث ابراهیمی
دکتری
پیوسته
1396-143-1
۵۱
علیرضا وطن‌خواه
دکتری
پیوسته
1396-144-1
۵۲
منوچهرحیدرپور
دکتری
پیوسته
1396-147-1
۵۳
محمدابراهیم بنی‌حبیب
دکتری
پیوسته
1396-148-1
۵۴
مهدی اژدری‌مقدم
دکتری
پیوسته
1382-594-1
۵۵
طاهره پرهیزکاری
دکتری
پیوسته
1396-152-1