لیست مقالات رسیده به دبیرخانه کنفرانس
514 روش آماری تولید شماره منحنی در برآورد رواناب  
516 مدلسازی عددی جریان ناشی از شکست سد با استفاده از الگوی TVD MacCormack  
518 بررسی آزمایشگاهی نوسانات فشار دینامیکی در جریان لخته ای دو فازه در کانال مستطیلی با شیب معکوس  
520 ملاحظات فنی - محیطی در مدیریت سیلاب ها و مسیل های شهری در ایران  
521 مروری بر اقدامات مدیریتی برای كنترل آلودگی رواناب شهری  
523 ارایه طرحی برای کاهش فشار برکنش (Uplift) در بستر خاکی سازه سرریز سد گرمی-چای میانه پذیرفته-شفاهی
525 مدلسازي گسترش و پخش آلودگي¬هاي نفتی با روش احجام محدود در محيط¬هاي آبي پذیرفته‌-پوستر
527 بررسی آزمایشگاهی افت فشار هیدرواستاتیکی در جریان لخته ای دو فازه در کانال مستطیلی با شیب معکوس پذیرفته-شفاهی
528 بررسی اثر عمق آب بر جابجایی سازه های شناور نیمه متخلخل  
530 تاثیر زمان بر تغییرات ابعاد حفره آبشستگی پیرامون آبشکن T شکل با طول بال های متفاوت و مستقر در ابتدای قوس پذیرفته-شفاهی
532 ارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کانالهای مرکب  
533 بررسی ویژگیهای ژئوتکنیکی استفاده از مواد پلیمری در بهسازی و تثبیت مجاری خاکی رسی  
534 برآورد میزان رسوبات حمل شده توسط رودخانه ها با استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: رودخانه آواجارچای- پیرانشهر) پذیرفته‌-پوستر
535 نگرشی بر خطاهای موجود در برداشت داده های آزمایشگاهی  
536 پیش بینی تقاضای آب با شبکه های عصبی مصنوعی  
537 تحلیل پایداری شیروانی سد های خاکی باهسته رسی ومتقارن به روش المان محدود با استفاده از نرم افزار PLAXIS  
538 بررسي نحوه توزيع رسوب در مخزن سد كارده با استفاده ازروش هاي تجربي افزايش و كاهش سطح  
540 بررسی بهسازی سدها از طریق دیواره سپری عمودی در زمان افتادگی سطح آب با استفاده از نرم افزار PLAXIS  
541 الگوی جریان اطراف پایه پل در قوس ˚180 پذیرفته-شفاهی
542 بررسی اثر شیب بر جریان شکافی (Rip Current) با استفاده از مدل فیزیکی  
544 مطالعات منابع آب پهنه شرقی ایرانرود(آبراه خلیج فارس-دریای خزر)  
546 یک مدل حجم محدود موزون برای معادلات آب کم عمق پذیرفته-شفاهی
547 بررسی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه كننده تحتانی سدها پذیرفته‌-پوستر
549 کاربرد روش نیوتن- رافسون در محاسبه پارامترهای جریان نیمه پر  
550 برآورد بار بستر رسوبی در رودخانه دز  
551 آیا استفاده از لزجت مصنوعی (استهلاک مصنوعی) مناسب، پخش عددی در حل مسائل انتقالی وارد می کند؟ پذیرفته-شفاهی
553 افزایش راندمان سرریزهای کناری ساده با استفاده از صفحات هادی و گروه شمع پذیرفته-شفاهی
555 مطالعات تاسیسات وسیستم های مهاروذخیره وانتقال آب پهنه شرقی ایرانرود(آبراه خلیج فارس-دریای خزر)  
556 مطالعه آزمایشگاهی اثر زاویه آبگیری بر مشخصات جریان در حال انحراف به دهانه آبگیر در بندهای انحرافی پذیرفته-شفاهی
557 مدل‌سازی تست‌های سه‌محوری در تحلیل عددی رفتار سدهای خاکی (مطالعه موردی: سد خاکی مسجد سلیمان)  
558 تاثیر میزان رس بر آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق پذیرفته‌-پوستر
559 توسعه مدل كامپيوتري جهت شبيه سازي دراز مدت رسوب‌گذاري و رسوب‌شويي در مخازن سدهاي جرياني  
560 شبیه¬سازی عددی گسترش آلودگی در محیط رودخانه و بررسی عوامل مؤثر در آن  
561 توسعه مدل كامپیوتری جهت شبیه سازی دراز مدت رسوب گذاری و رسوب شویی در مخازن سدهای جریانی پذیرفته‌-پوستر
562 شبیه سازی آورد رسوب در حوضه های آبریز با استفاده از مدل HSPF پذیرفته‌-پوستر
563 ‏ تعیین پروفیل سطح آب سرریز جانبی تاج دایره¬ای با استفاده از روش¬های حل عددی پذیرفته-شفاهی
564 ارزيابی مدل هاي تلاطمي در شبيه سازي امواج تيز ايستا در جريان هاي فوق بحراني كانالها پذیرفته-شفاهی
565 تاثیر وزن مخصوص دانه های رسوب بر آبشستگی اطراف پایه پل پذیرفته-شفاهی
566 تحلیل یک بعدی شکست سد با استفاده از روش شبه لاگرا نژی مشخصات  
567 بررسی تاثیر جملات چشمه در مدلسازی عددی جریان با امواج ایستا پذیرفته-شفاهی
568 مقایسه نتایج مدل یک بعدی Mike 11 با مدل دو بعدیMike flood  
569 بررسی الگوی سه بعدی جریان در حوضچة مکش ایستگاههای پمپاژ با استفاده از سرعت سنج داپلر صوتی (ADV) پذیرفته-شفاهی
570 بهینه سازی ظرفیت آبگذری سرریزهای زاویه دار در کانال پذیرفته-شفاهی
571 تعیین ضریب دبی سرریز جانبی مایل با استفاده از روش حداقل مربعات پاره ای پذیرفته-شفاهی
574 بررسی رابطه شرایط جریان با دانهبندی رسوبات معلق در رودخانههای استان همدان پذیرفته‌-پوستر
575 اثرات سنگ پی در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی  
580 مقایسه نتایج مدل یک بعدی Mike 11 با مدل دو بعدیMike flood  
581 نگاهی بر رایج ترین سازه های اندازه گیری و کنترل جریان در کانال های باز  
583 محاسبه مشخصات هیدرولیکی شیب شکن عمودی با درنظر گرفتن تنش برشی در بستر حوضچه استغراق پذیرفته‌-پوستر
584 تخمین عمق آبشستگی در زیر خطوط لوله در بستر رودخانه با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی چندگانه پذیرفته‌-پوستر
585 برآورد سرعت جریان آب رودخانه در طی سیلاب های بزرگ با استفاده از روابط تجربی آستانه حركت رسوبات بستر  
586 منحنی جریان روی سرریزهای تاج دایره ای  
587 چالشهای محیط زیستی در آبهای مشترک، نمونه موردی تالاب بین المللی هامون (ایران و افغانستان) پذیرفته‌-پوستر
588 مهار امواج جریان فوق بحرانی در خم ها با تعبیه تبدیل باز شونده در ورودی خم  
592 منحنی جریان روی سرریزهای تاج دایره ای  
593 مهار امواج جریان فوق بحرانی در خم¬ها با تعبیه تبدیل باز شونده در ورودی خم پذیرفته-شفاهی
594 ساخت موجساز گوه ای با استفاده از دینامیك سیالات محاسباتی پذیرفته-شفاهی
595 بهسازی رودخانه جهت ناوبری  
596 مقایسه روش VOF و Rigid Lid در شبیه سازی جریانهای دارای سطح آزاد  
597 تحلیل عددی یک سد خاکی با دو نرم افزار FLAC single و PLAXIS در طول ساخت و در انتهای ساخت روی خاک زیرین لایه بندی شده  
598 مقایسه روش VOF و Rigid Lid در شبیه سازی جریانهای دارای سطح آزاد  
599 بررسي عملکرد رسوبگير لوله گردابي در شرايط دبي خروجي کنترل شده و بدون کنترل(آزاد) بر پارامترهاي موثر در تله اندازي رسوبات  
600 شبیه سازی مخزن سدهای ذخیره ای با استفاده از مدل HEC-5  
601 بررسی عملکرد رسوبگیر لوله گردابی در شرایط دبی خروجی کنترل شده و بدون کنترل(آزاد) بر پارامترهای موثر در تله اندازی رسوبات پذیرفته-شفاهی
602 رابطه دبی جریان و تعداد ردیف های موانع استوانه ای موجود در مسیر جریان با ماکزیمم جابجایی امواج عمود بر جریان پذیرفته-شفاهی
603 طراحی بهینه رسوبگیر لوله گردابی با استفاده از معیار های هیدرولیكی موثر بر راندمان تله اندازی رسوب پذیرفته-شفاهی
607 تخمین پروفیل سرعت در عرض کانال با استفاده از دو روش استنتاج فازی- عصبی و شبکه¬ی عصبی پذیرفته-شفاهی
608 اثرات سنگ پی در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی  
609 تخمین پروفیل سرعت در عرض کانال با استفاده از دو روش استنتاج فازی- عصبی و شبکه¬ی عصبی  
611 برآورد پروفیل سرعت با استفاده از بیشینه سازی آنتروپی و مفهوم احتمال در عرض کانال  
612 کاربرد مدل شبکه های عصبی در تعیین ضریب دبی سرریز های کناری منقاری پذیرفته-شفاهی
613 مقایسه عددی مدل های المان محدود و تفاضلات محدود در تحلیل ضریب اطمینان پایداری شیروانی ها پذیرفته‌-پوستر
615 برآورد پروفیل سرعت با استفاده از بیشینه سازی آنتروپی و مفهوم احتمال در عرض کانال پذیرفته-شفاهی
616 بررسی اثر احداث پل بر ریخت شناسی رودخانه ، مطالعه موردی رودخانه كن، پل سه راهی دهكده المپیك  
618 اثر نوسانات دبی و آنالیز منحنی های هیسترسیس جهت ارزیابی پروسه تاثیر گذار بر کیفیت آب رودخانه کارون  
619 تحلیل آبشستگی در پایاب دراپ قائم بلند با مدل فیزیکی و عددی  
620 پیش یابی مشخصات امواج در بندر بوشهر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی  
621 اثر اعمال آشفتگی در تخمین سطح آزاد جریان با روش MPS چند فازی  
622 بررسی تاثیر توسعه شهری بر پاسخ هیدرولوژیكی حوزه آبریز و افزایش سیلاب رودخانه مارون  
624 مقایسه روش VOF و Rigid Lid در شبیه سازی جریانهای دارای سطح آزاد  
625 مدلسازی الگوی جریان و انتقال رسوب در بنادر در حضور دیوار انحراف جریان پذیرفته-شفاهی
626 مطالعه جریانهای تنگه هرمز با استفاده از یك مدل سه بعدی پذیرفته‌-پوستر
627 مدلسازی عددی الگوي جریان و انتقال رسوب در بنادر در حضور دیوار انحراف جریان  
628 تاثیر آرایش زبری های مكعب شكل بر میزان استهلاك انرژی پرش هیدرولیكی در حوضچه های آرامش پذیرفته‌-پوستر
631 مطالعه جریانهای تنگه هرمز با استفاده از یك مدل سه بعدی  
632 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض وارتفاع زبری بر طول پرش هیدرولیكی در حوضچه های آرامش با بسترافقی پذیرفته‌-پوستر
633 كاربرد شبكه های عصبی مصنوعی در روندیابی زمان واقعی سیلاب رودخانه پذیرفته-شفاهی
634 بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع زبری بر طول غلتاب پرش هیدرولیكی در حوضچه های آرامش پذیرفته-شفاهی
635 مطالعه حساسیت روش Particle Level Set به تعداد گویهای محاسباتی در شبكه های حجم محدود پذیرفته-شفاهی
636 پیش یابی مشخصات امواج در بندر بوشهر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی پذیرفته-شفاهی
637 بررسی توزیع فشار هیدرودینامیک سيستم سد وزنی - مخزن در حوزه زمان  
638 بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق در بستر رودخانه¬ها بوسیله محافظ مرکب  
639 بررسی ویژگیهای سازه ای و ساختگاهی سد قدیمی شیخ بهایی قهرود کاشان  
641 سد های زیر زمینی وسیله ای برای حفظ و توسعه و اداره منابع آبهای زیرزمینی پذیرفته‌-پوستر
643 بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق در بستر رودخانه¬ها بوسیله محافظ مرکب پذیرفته-شفاهی
644 ارزیابی لرزه ای سیستم سد - مخزن  
645 ارزیابی معادلات مقاومت جریان در رودخانه های شنی  
646 ارزیابی كیفیت آب زیرزمینی آبخوان دشت كاشان جهت مصارف شرب، كشاورزی و صنعتی پذیرفته‌-پوستر
647 بررسی انتقادی قوانین مربوط به حفاظت و آلودگی آبهای زیرزمینی پذیرفته-شفاهی
648 آستانه حرکت رسوبات یکنواخت پذیرفته‌-پوستر
649 مدلسازی هیدرولیك جریان تالابهای رودخانه ای در راستای مطالعات تعیین بستر آنها  
650 معرفی المان های مربوط به صوت(Acoustic )وسیال و شرایط مرزی( Boundary) در نرم افزار ANSYS و كاربرد آنها در مدلسازی سد و مخزن  
651 بررسی آزمایشگاهی الگوی آبشستگی اطراف گروه آبشكن¬ها  
652 بازسازی و احیای سد شیخ بهایی قهرود کاشان در اثر پرشدن مخزن سد از رسوبات پذیرفته‌-پوستر
653 مدلسازي هيدروليك جريان تالابهاي رودخانه اي در راستاي مطالعات تعيين بستر آنها  
654 تأثیر عدم طراحی اصولی سازه حفاظتی بر تغییر الگوی توزیع جریان رودخانه حبله رود در محدوده مخروط افکنه گرمسار پذیرفته-شفاهی
655 مدلسازی هیدرولیك جریان تالابهای رودخانه ای در راستای مطالعات تعیین بستر آنها  
656 پیش بینی ابعاد کامل حفره آبشستگی ناشی از جت در پایین دست سرریزهای پرش اسکی با استفاده از مدل های عصبی و عصبی فازی پذیرفته-شفاهی
657 ارائه متدولوژی نحوه تعیین میزان جریان ورودی به هر یک از شاخه های منشعبه از رودخانه اصلی در محدوده مخروط افکنه  
658 ارائه متدولوژی نحوه تعیین میزان جریان ورودی به هر یک از شاخه های منشعبه از رودخانه اصلی در محدوده مخروط افکنه پذیرفته‌-پوستر
661 تعیین معادلات مناسب جهت برآورد بیلان رسوب رودخانه دز  
662 مدل سازی رسوب و ساماندهی چاله های برداشت شن و ماسه، مطالعه موردی رودخانه خررود واقع در شهرستان بویین زهرا  
664 بررسی آزمایشگاهی تاثیرعمق پایاب برابعادحفره آبشستگی ناشی از جت ریزشی جامی شکل دندانه دار پذیرفته-شفاهی
665 پیش بینی ابعاد کامل حفره آبشستگی ناشی از جت در پایین دست سرریزهای پرش اسکی با استفاده از مدل های عصبی و عصبی فازی  
666 بررسی آزمایشگاهی کنترل آبشستگی ناشی از جت افقی مستغرق در بستر رودخانه ها بوسیله محافظ مرکب پذیرفته-شفاهی
667 بررسی آزمایشگاهی مقایسه دو روش مرحله بندی اجرای آبشکنهای متوالی در قوس 180 درجه رودخانه ها  
668 مقایسه پارامترهای طراحی مخازن موج گیر تفاضلی و ساده پذیرفته‌-پوستر
669 مقایسه روشهای مختلف کاهش اثرات ضربه قوچ در خطوط انتقال با استفاده از نرم افزار Hammer پذیرفته‌-پوستر
670 بررسی الگوی آبشستگی،در روش نصب سری آبشکن جانسون، در دماغه های آبشکنهای متوالی در قوس 180درجه رودخانه ها پذیرفته-شفاهی
671 بررسی عملگرهای الگوریتم ژنتیک در بهینه¬سازی شبکه های انتقال آب  
672 بررسی تراوش از بازوی خاكی سد پانزده خرداد بر اساس داده های ابزاردقیق  
673 پیش بینی خواص كیفی آب رودخانه زاینده رود بر مبنای دبی جریان پذیرفته‌-پوستر
674 پیش بینی بالاروی موج بر روی موج شکن سنگریزه ای با استفاده از الگوریتم M5 درخت تصمیم پذیرفته-شفاهی
675 بررسی کارایی معادله فورشهایمر در شبیه سازی تغییرات فشار آب ناشی از برداشت سفره های زیرزمینی در محیط های متخلخل  
676 بررسی آزمایشگاهی اثر موقعیت پرش هیدرولیکی بر تغییرات سرعت  
677 بررسی پدیده کاویتاسیون در طول سرریز با استفاده از مدل فیزیکی پذیرفته‌-پوستر
678 اعمال مدیریت پایدار با تغذیه مصنوعی پساب های تصفیه شده درآبخوان های شور  
680 ارزیابی دقت روش PIV نورسفید در اندازه گیری سرعت جریان پذیرفته-شفاهی
681 بررسی آزمایشگاهی الگوی آبشستگی اطراف گروه آبشكن¬ها  
686 تأثیر پوشش گیاهی در کاهش ظرفیت دبی عبوری در بازه هایی از رودخانه خشک شیراز  
687 مدیریت منابع آب و خاک رودخانه خشک شیراز بر اساس روشهای اصولی بیومهندسی  
688 جزر و مد در خورهای طویل پذیرفته-شفاهی
692 تعیین معادلات مناسب جهت برآورد بیلان رسوب رودخانه دز پذیرفته-شفاهی
693 تعیین معیاری برای طراحی ضخامت دال كف حوضچه آرامش تحت نیروهای استاتیكی و دینامیكی پذیرفته‌-پوستر
695 کنترل آب¬شستگی موضعی پایه پل با وجود شکاف و عدم شکاف در گروه پایه¬های مستطیلی و تک پایه پذیرفته‌-پوستر
696 مقایسه معیار های جریان متعادل در یك فلوم آزمایشگاهی با بستر شنی و پوشش گیاهی در جدار پذیرفته-شفاهی
697 مدلسازی عددی الگوی جریان و انتقال رسوب در بنادر در حضور دیوار انحراف جریان پذیرفته-شفاهی
698 شبیه سازی دشت یاسوج با استفاده از مدل PMWIN جهت تعیین ضریب آبدهی و هدایت هیدرولیکی آبخوان پذیرفته-شفاهی
699 ارزیابی برخی پلهای مهم استان چهارمحال و بختیاری از نظر خطر سیلگیری با استفاده از مدل HEC-RAS  
700 رد یابی نشت و کالیبراسیون شبکه های آبرسانی با استفاده از تحلیل معکوس جریان گذرا پذیرفته-شفاهی
701 برنامه ریزی و بهینه سازی غیرخطی شبکه های آبرسانی با استفاده از الگوریتم ژنتیک  
703 سیستم های باستانی تامین آب در مناطق خشک و نیمه خشک پذیرفته‌-پوستر
704 بررسی ضریب شدت جریان سرریزهای جانبی بتنی پذیرفته‌-پوستر
705 مطالعه آزمایشگاهی پدیده گسیختگی طاقی شکل برای دو جنس خاک مستعد فرسایش در سواحل رودخانه ها  
706 بررسی روش اجزاءمحدود و تفاضل محدود در کمانش سازه های هیدرولیكی جدار نازک  
707 بررسی و ارزیابی الگوهای شبیه سازی شكست سد پذیرفته‌-پوستر
708 حل جریان لزج درون حفره با استفاده از شبکه های تطبیقی غیر همگن پذیرفته‌-پوستر
709 بررسی آزمایشگاهی تعیین موقعیت مناسب سری پره های مستغرق در کنترل آب شستگی پای پلها پذیرفته-شفاهی
710 كنترل سیلاب در آبراهه های فرعی در مناطق مسكونی و مطالعة موردی برروی نهر طاق بستان در محدودة شهر كرمانشاه پذیرفته-شفاهی
711 دریچه های یكطرفه در ابعاد بزرگ و حداقل افت هیدرولیكی  
712 جریان بر روی سرریز با تاج شیبدار در پیچ رودخانه پذیرفته‌-پوستر
713 شبیه سازی سه بعدی عملکرد دریچه های تحتانی سدها جهت تخلیه رسوبات از مخزن- مطالعه موردی سد سفیدرود  
715 بررسی پر و خالی شدن سریع مخزن سد خاکی با استفاده از نرم افزار PLAXIS  
716 محاسبه حداقل تراز بهره برداری در سدهای نیروگاهی پذیرفته‌-پوستر
717 ساخت و آزمون سامانه کنترل خودکار Bival برای کانالهای آبیاری در فلوم آزمایشگاهی  
718 بررسی نحوه توزیع رسوب در مخزن سد كارده با استفاده از روش های تجربی افزایش و كاهش سطح پذیرفته-شفاهی
719 ساخت و آزمون سامانه کنترل خودکار Bival برای کانالهای آبیاری در فلوم آزمایشگاهی پذیرفته-شفاهی
720 مدلسازی هیدرولیک جریان تالابهای رودخانه ای در راستای مطالعات تعیین بستر آنها  
721 کاربرد الگوریتم خطی M5 درخت تصمیم گیری در محاسبه عدد پایداری موج شکن سنگریزه ای پذیرفته-شفاهی
722 توسعه و کاربرد مدل بهینه سازی شبکه های آبیاری تحت فشار با استفاده از روش تلفیقی JPSO/LIDM پذیرفته‌-پوستر
723 ارزیابی روابط عمق آبشستگی موضعی در محل تکیه¬گاههای پل  
724 تحلیل حرارتی سدهای خاکی- مطالعه موردی سد کرخه پذیرفته‌-پوستر
725 ارزیابی روابط عمق آبشستگی موضعی در محل آبشکنها بر اساس داده های صحرایی پذیرفته-شفاهی
726 توسعه مدل نرم افزاری محاسبه عمق آبشستگی موضعی SCP ))  
727 نشت یابی شبکه های آبرسانی شهری با اندازه گیری میدانی فشارهای گره ای(مطالعه موردی: شهرک گلبهار) پذیرفته‌-پوستر
728 بررسی عملکرد ایده اصلاح قنات با استفاده از سد زیرزمینی پذیرفته-شفاهی
729 توسعه و کاربرد مدل بهینه سازی شبکه های آبیاری تحت فشار با استفاده از روش تلفیقی JPSO/LIDM  
730 توسعه و کاربرد مدل بهینه¬سازی شبکه¬های آبیاری تحت فشار با استفاده از روش تلفیقی JPSO/LIDM پذیرفته-شفاهی
732 مطالعه آزمایشگاهی مکانیزم هواگیری جریان پس از دریچه در تونل های تخلیه تحتانی پذیرفته-شفاهی
733 توسعه و بررسی کاربرد مدل های مختلف آشفتگی k-ε در جریان های چگال افقی پذیرفته-شفاهی
734 مطالعه آزمایشگاهی مکانیزم هواگیری جریان پس از دریچه در تونل های تخلیه تحتانی  
736 توسعه مدل نرم افزاری محاسبه عمق آبشستگی موضعی SCP ))  
737 مقایسه معیارهای پایداری سدهای بتنی در روشهای تقریبی مختلف بر اساس تحلیل اجزای محدود  
738 شبیه سازی سه بعدی عملکرد دریچه های تحتانی سدها جهت تخلیه رسوبات از مخزن- مطالعه موردی سد سفیدرود  
739 مطالعه آزمایشگاهی مكانیزم هواگیری جریان پس از دریچه در تونل های تخلی ه تحتانی پذیرفته-شفاهی
740 ایجاد توابع انتقالی پارامتریك برای برآورد منحنی رطوبتی خاك پذیرفته-شفاهی
741 تحلیل جریانهای آرام، انتقالی، آشفته در مصالح سنگریزی با استفاده از عدد بی بعد جدید پذیرفته-شفاهی
742 توسعه و بررسی کاربرد مدل های مختلف آشفتگی k-ε در جریان های چگال افقی  
743 مقایسه حل عددی معادله لاپلاس به کمک روش المان مرزی ثابت و روش تفاضلات محدود پذیرفته-شفاهی
744 مقایسه حل عددی معادله سنت ونان به کمک روش تفاضلات محدود صریح و ضمنی برای جریان متغیر تدریجی ناپایدار در کانال مستطیلی پذیرفته-شفاهی
751 استفاده از تصاوير ماهواره ای جهت تعيين پارامترهای پوشش گياهی مدل هيدرولوژيکی سطح زمين  
752 شبیه سازی جریان بر روی سرریز پلکانی با استفاده از روش اجزاء محدود  
753 مدل¬سازی دیواره آب بند با استفاده از روش المان طبیعی(NEM) پذیرفته‌-پوستر
754 شبیه سازی جریان بر روی سرریز پلکانی با استفاده از روش اجزاء محدود پذیرفته‌-پوستر
755 استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت تعیین پارامترهای پوشش گیاهی مدل هیدرولوژیکی سطح زمین  
761 مقایسة مدل های تلاطم در شبیه سازی جریان های اغتشاشی  
762 برآورد سرعت جریان آب رودخانه در طی سیلاب های بزرگ با استفاده از روابط تجربی آستانه حركت رسوبات بستر  
763 بررسی آزمایشگاهی تاثیر شیب کانال در افزایش فشار درجریان غیر دائم دو فازی  
764 بررسی جریان متعادل ، قانون جهانی سرعت و قانون کولز در جریان غیریکنواخت با حرکت ضعیف ذرات بستر پذیرفته-شفاهی
765 توسعه مدل سیستمیک نوسازی شبکه های آبیاری پذیرفته‌-پوستر
766 استفاده از تصاوير ماهواره ای جهت تعيين پارامترهای پوشش گياهی مدل هيدرولوژيکی سطح زمين  
767 بررسی آزمایشگاهی تاثیر نسبت حجم فاز گاز به فاز سیال در افزایش فشار جریان غیر دائم دوفازی در فلوم با شیب ثابت پذیرفته-شفاهی
768 شبیه¬سازی عددی گسترش آلودگی در محیط رودخانه و بررسی عوامل مؤثر در آن پذیرفته-شفاهی
769 استفاده از تصاویر ماهواره ای جهت تعیین پارامترهای پوشش گیاهی مدل هیدرولوژیکی سطح زمین  
770 تحلیل حساسیت پارامتر های روندیابی سیلاب در حوضه آبریز كشف رود پذیرفته‌-پوستر
771 روش المان محدود شبكه ثابت هموار شده در حل مسائل نشت نامحدود در سدهای خاكی پذیرفته‌-پوستر
772 تاثیر موقعیت استقرارآبشكن T شكل مستقر در قوس 90 درجه با بستر تخت بر تغییرات ورتیسیتی پیرامون آبشكن پذیرفته-شفاهی
773 بررسی کارایی معادله فورشهایمر در شبیه سازی تغییرات فشار آب ناشی از برداشت سفره های زیرزمینی در محیط های متخلخل  
775 مدل ترکیبی PSO-MODSIM در طراحی سیستمهای چندمخزنه برقابی پذیرفته-شفاهی
776 بررسی رابطه شرایط جریان با دانه¬بندی رسوبات معلق در رودخانه های استان همدان  
777 ارزیابی جریان زیست محیطی رودخانه شهرچای پذیرفته‌-پوستر
779 مقایسه روشهای مختلف کاهش اثرات ضربه قوچ در خطوط انتقال با استفاده از نرم افزار Hammer پذیرفته‌-پوستر
781 بررسی مشخصات هندسی پشته رسوبی ناشی از آبشتگی موضعی پذیرفته-شفاهی
782 ضریب دبی سازه های کنترل آب در شبکه آبیاری درودزن فارس پذیرفته‌-پوستر
786 احداث تصفیه خانه های بیولوژیك (كاشت نیزار) در روستاهای منطقه سیستان راهكاری بنیادین برای مقابله با خشكسالی  
787 بررسی تأثیر طول صفحات دوگانه در كاهش آبشستگی پایه پل در موقعیت 45 درجه پذیرفته‌-پوستر
791 تغییرات حساسیت سازه های کنترل آب در بازشدگی های مختلف دریچه پذیرفته‌-پوستر
792 معادلات تخمین مستقیم دبی در دریچه های قوسی پذیرفته‌-پوستر
793 مطالعه آزمایشگاهی پدیده گسیختگی طاقی شکل برای دو جنس خاک مستعد فرسایش در سواحل رودخانه ها پذیرفته-شفاهی
794 احداث تصفيه خانه هاي بيولوژيك (كاشت نيزار) در روستاهاي منطقه سيستان راهكاري بنيادين براي مقابله با خشكسالي پذیرفته‌-پوستر
795 بررسي تأثير طول صفحات دوگانه در كاهش آبشستگي پايه پل در موقعیت 45 درجه  
796 توسعه و آزمون سیستم کنترل خودکار PID سازه سرریز لولایی برای کانال استاندارد شماره 2 ASCE  
797 بررسی تاثیر احداث میان برها بر کنترل سیلاب در رودخانه های مئاندری  
798 تأثیر زاویه قرارگیری صفحات دوگانه در کاهش آبشستگی موضعی در محل رأس پایه پل  
800 توسعه و آزمون سیستم کنترل خودکار PID سازه سرریز لولایی برای کانال استاندارد شماره 2 ACSE  
801 بررسی کارایی معادله فورشهایمر در شبیه سازی تغییرات فشار آب ناشی از برداشت سفره های زیرزمینی در محیط های متخلخل  
802 تأثیر کاربرد صفحات دوگانه، در موقعیت¬های مختلف، درکاهش آبشستگی رأس پایه پل  
803 ارزیابی آزمایشگاهی تغییرات غلظت خط مركزی تراژكتوری در جت های مستغرق پذیرفته‌-پوستر
804 بررسی تاثیر احداث میان برها بر کنترل سیلاب در رودخانه های مئاندری  
806 واسنجی خودکار مدل هیدرودینامیکی و انتقال رسوب غیر چسبنده در رودخانه کرخه با استفاده از روش الگوریتم تکامل رقابتی جوامع (SCE)  
807 واسنجی خودکار مدل هیدرودینامیکی و انتقال رسوب غیر چسبنده در رودخانه کرخه با استفاده از روش الگوریتم تکامل رقابتی جوامع (SCE) پذیرفته-شفاهی
808 شبیه سازی جریان بر روی سر ریز سد سیوند به كمك نرم افزار فلوئنت پذیرفته-شفاهی
809 مروری بر سیلاب فروردین 88 در شهرستان قم-ایران:اقدامات انجام شده، درسهای آموخته شده  
810 تحلیل حرارتی سدهای خاکی-مطالعه موردی سد کرخه  
811 بررسی عددی اثر زاویه استقرار آب شکن بر طول ناحیه جریان جداشده پشت آن  
812 مبانی و اصول طراحی بندهای مشبک (permeable dams) به منظور کنترل سیلاب (مطالعه موردی: بند مشبک درویشان حوزه آبخیز نکاء رود مازندران) پذیرفته‌-پوستر
813 توسعه مدل عددی شی گرا جهت تحلیل دو بعدی تراوش در سدهای خاکی با استفاده از روش المان های مرزی  
814 سناریوهای شبیه سازی شکست سدهای متوالی - مطالعه موردی سدهای گرگانرود پذیرفته-شفاهی
815 بررسی آزمایشگاهی فراآب در بالادست پایه های پل پذیرفته-شفاهی
816 بررسی تاثیر لبه دار کردن سرریزهای پلکانی در پراكنش انرژی سريز با روش عددی  
817 تحلیل جریانهای آرام، انتقالی، آشفته در مصالح سنگریزی با استفاده از عدد بی بعد جدید  
818 ارائه روشی نوین برای تخمین ضریب زبری در رودخانه های کوهستانی پذیرفته-شفاهی
819 بررسی تاثیر لبه دار کردن سرریزهای پلکانی در پراكنش انرژی سريز با روش عددی پذیرفته-شفاهی
820 بررسی اثر غیر همزمانی و غیر یکنواختی حرکات زمین پذیرفته‌-پوستر
824 شبیه سازی عددی میدان جریان سه بعدی در حوضچه های رسوبگذار مستطیلی  
825 مقاوم سازی سدهای خاكی در مقابل روگذری سیلاب به وسیله پوشش بتن غلتكی  
826 محاسبه روابط حاكم بر ستون نوسانی آب (OWC)در مختصات استوانه ای  
827 بررسی امكان كاربرد مدل یك نقطه ای سرعت (مدل مغربی) در كانال های دایره ای پذیرفته‌-پوستر
828 پیش بینی بالاروی امواج منظم با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی  
829 بررسی تغییر خصوصیات جریان غلیظ در اثر پدیده پرش هیدرولیکی  
832 كاربرد الگو لكس در محاسبه پروفیل سطح اب در كانال با برنامه مطلب  
833 بررسی تغییر خصوصیات جریان غلیظ در اثر پدیده پرش هیدرولیکی  
835 بررسی تاثیر جیره بندی آب بر حوادث شبكه توزیع و میزان مصرف مشتركین پذیرفته‌-پوستر
836 ارزیابی و تعیین آسیب پذیری سدها تحت پدیده ی فرسودگی سنی  
838 بررسی آزمایشگاهی مدل جامع سرریز روزنه ای سد کارون 3  
839 ارزیابی و تعیین آسیب پذیری سدها تحت پدیده ی فرسودگی سنی پذیرفته‌-پوستر
840 مقاوم سازی سدهای خاكی در مقابل روگذری سیلاب  
841 بررسی تغییر خصوصیات جریان غلیظ در اثر پدیده پرش هیدرولیکی پذیرفته-شفاهی
842 بررسی تاثیر احداث میان برها بر کنترل سیلاب در رودخانه های مئاندری پذیرفته‌-پوستر
843 بررسی روش های توزیع مکانی رسوب در مخزن سد طرق پذیرفته-شفاهی
846 تعیین آستانه حرکت مواد بستر در شیب های تند با رویکرد احتمالاتی پذیرفته-شفاهی
847 کاربرد الگوریتم ژنتیک باینری در برنامه ریزی غیرخطی در نشت یابی به روش تحلیل معکوس جریان گذرا پذیرفته-شفاهی
848 شبیه سازی عددی میدان جریان سه بعدی در حوضچه های رسوبگذار مستطیلی  
849 مقایسه تاثیر شیر هوای تک محفظه و تانک ضربه گیر یکطرفه در تعیین حجم بهینه مخزن هوای فشرده پذیرفته‌-پوستر
850 تعیین دبی بار بستر با رویکرد استوکستیک در رودخانه های کوهستانی (شرایط غیر سیلابی) پذیرفته-شفاهی
851 مکان یابی سدهای مخزنی با استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره  
852 بررسی رویکردهای مختلف شبیه سازی جریان های آشفته در مدل های کنار جداره پذیرفته-شفاهی
853 بررسی عددی تاثیر هندسه سرریز اوجی، بر میزان دبی عبوری از آن بصورت سه بعدی  
854 مطالعه تأثیر تراکم پوشش گیاهی بر ضریب پخش عرضی آلودگی در یک کانال آزمایشگاهی پذیرفته‌-پوستر
856 منا امیدواری نیا پذیرفته‌-پوستر
857 تهیه نرم افزار طراحی کانال،کالورت،سیفون معکوس و حوضچه رسوبگیر جهت حفاظت از منابع آب وخاک  
858 بررسی اثرات غیرماندگار افت اصطکاک بروی روشهای نشت یابی بر پایه جریان گذرا در خطوط لوله پذیرفته-شفاهی
859 تعیین رابطه تجربی بین میزان نفوذپذیری و ضریب خمیدگی دانه بندی خاک  
860 نقش مدل های ریاضی دو بعدی جریان در بهینه سازی مطالعات برروی مدلهای فیزیکی  
861 شبیه¬سازی عددی جریان دوبعدی عبوری از آبپایه در کانال باز پذیرفته-شفاهی
862 بررسی کارآیی سیستم شستشوی هيدروليكي ذرات جامد رسوب از مجاري فاضلاب با استفاده از مدل فيزيكي پذیرفته‌-پوستر
863 بررسی کارایی مدل WMS در پهنه بندی سیلاب در حوضه شهری بیرجند پذیرفته‌-پوستر
864 هیدرولیک جریانهای آشفته با استفاده از شبیه سازی ادیهای بزرگ جریان(LES) پذیرفته-شفاهی
865 مقاوم سازی سدهای خاکی در مقابل روگذری سیلاب به وسیله پوشش بتن غلتکی  
869 بررسی کارایی معادله فورشهایمر در شبیه سازی تغییرات فشار آب ناشی از برداشت سفره های زیرزمینی در محیط های متخلخل  
870 کاربرد دریچه های یکطرفه در کانال های آبگیری جزر و مدی (مطالعه موردی :استان هرمزگان) پذیرفته-شفاهی
871 شبیه سازی هیدرولیکی تأثیر گوره و آب شکن بر شرایط جریان در رودخانه پذیرفته‌-پوستر
872 مروری جامع بر روش های موجود حفاظت از سواحل رودخانه ها  
873 پهنه بندی سیلاب با استفاده از مدل کامپیوتری HEC-RAS در محیط GIS پذیرفته-شفاهی
874 شبیه سازی عددی الگوی جریان در اطراف پایه پل در كانال قوسی با استفاده Fluent  
875 تعیین توابع انتقالی برای بدست آوردن پارامترهای معادله نمایی دو گانه منحنی مشخصه آبِ خاک پذیرفته‌-پوستر
876 تخمین عددی بار معلق در مصب ها (مطالعه موردی مصب رودخانه بهمنشیر)  
877 اجرای آبگیرهای جانبی در محل بیرون زدگیهای سنگی بستر رودخانه  
878 ارزیابی فرمولهای تجربی برای تعیین هدایت هیدرولیکی بر اساس تحلیل اندازه ذرات  
879 روش ساده به منظور برآورد ضریب انتقال و ذخیره آبخوان با استفاده از ظرفیت ویژه چاه  
880 بررسي تراکم پذيري مجاري بر پديده ضربه قوچ با استفاده از شبيه سازي عددي پذیرفته-شفاهی
881 بررسی تراکم پذیری مجاری بر پدیده ضربه قوچ با استفاده از شبیه سازی عددی  
883 بررس چگونگی پوشش داخلی و خارجی لوله های فولادی خطوط انتقال آب  
884 شبیه سازی عددی جریان دوفازی برروی سرریزهای پلکانی پذیرفته‌-پوستر
885 كار برد هوش مصنوعی در بررسی توالی دبی روزانه و پیش بینی جریان رودخانه ها  
889 تعیین مشخصات جریان در دوره بازگشتهای مختلف برای بهترین اقدام مدیریتی با مدل ریاضی HEC-RAS مطالعه موردی (بازه دهملا هندیجان در رودخانه زهره)  
890 كار برد هوش مصنوعی در بررسی توالی دبی روزانه و پیشبینی جریان رودخانه ها پذیرفته‌-پوستر
891 کاربرد ماشین بردار پشتیبان در پیش بینی جریان رودخانه پذیرفته‌-پوستر
892 محاسبه روابط حاكم بر ستون نوسانی آب (OWC)در مختصات استوانه ای پذیرفته-شفاهی
893 محاسبه تابع پتانسیل و معادلات حرکت امواج سطحی  
894 توسعه مدل و ارزیابی عملکرد سیستم کنترل خودکار پایین دست CARDD برای تغییرات شدید جریان در کانالهای آبیاری پذیرفته‌-پوستر
895 تامین هد موردنیاز سیستم های آبیاری تحت فشار با استفاده از شیب طبیعی رودخانه  
897 طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مبدل انرژی امواج دریا  
898 بررسی کارایی مدل EPA - SWMM در شبیه سازی بارش-رواناب در سطح حوزه آبریز زیارت و مقایسه با نتایج مدل موج سینماتیک  
899 بررسی کارایی معادله فورشهایمر در شبیه سازی تغییرات فشار آب ناشی از برداشت سفره های زیرزمینی در محیط های متخلخل  
900 مدیریت آبخوان جلگه چاه¬هاشم با استفاده از مدل MODFLOW 4.2 پذیرفته-شفاهی
901 ارزیابی روشهای مختلف کنترل و مدیریت رسوبگذاری در مخازن سدها  
902 مدلسازی ریاضی هیدرودینامیک کانال قشم  
903 توسعه و آزمون سیستم کنترل خودکار PID سازه سرریز لولایی برای کانال استاندارد شماره 2 ACSE پذیرفته-شفاهی
904 طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مبدل انرژی امواج دریا  
905 طراحی و ساخت نمونه آزمایشگاهی مبدل انرژی امواج دریا پذیرفته-شفاهی
906 بررسی آزمایشگاهی تأثیر عمق پایاب بر ابعاد حفره آبشستگی ناشی از جت ریزشی جامی شکل دندانه¬دار پذیرفته-شفاهی
908 مدل دوبعدي حجم محدود با استفاده از معادلات آبهاي كم عمق  
912 تجزیه و تحلیل عدم قطعیت سطح آب در چاهکهای آدم رو زهکش های شهری  
913 بررسی تاثیر شیب طولی بر ضریب اختلاط عرضی با استفاده از روش جدید پذیرفته-شفاهی
914 برآورد حداقل جریان زیستی- هیدرولیکی رودخانه شهر چای پذیرفته‌-پوستر
915 بهره گیری از مواد پلیمری در بهسازی و تثبیت كانالهای خاکی رسی آبیاری  
917 تحلیل تأثیر و عملکرد مخزن متعادل کننده چکش آبی بر پوشش تونل های انتقال آب توربین سدهای بتنی پذیرفته‌-پوستر
918 اعتبار سنجی عددی روشهای بررسی پایداری دینامیکی شیروانیهای سنگی دارای جریان هیدرولیکی پذیرفته‌-پوستر
919 بهره گیری از مواد پلیمری در بهسازی و تثبیت كانالهای خاکی رسی آبیاری  
920 ارائه روش نوین تئوری و عددی برای محاسبه عمق بحرانی واحد در کانالهای مرکب  
921 حل تحليلي معادله دو بعدي جريان در مقاطع مركب متقارن با ديواره هاي قائم پذیرفته-شفاهی
922 ارائۀ مدل عددی تراوش در زیر سدهای بتنی به روش حجم محدود  
923 ارائه یک روش ناپیوسته غیرخطی منطقی و توانمند در بهینه سازی سدهای بتنی وزنی  
924 مدلسازی شكل گیری جریان لخته ای در مجاری افقی  
925 مدلسازی دو بعدی جریان آشفته بر روی صفحه تخت و مقایسه نتایج در حالت اعمال پروفیل سرعت و بدون اعمال آن در مجاورت دیواره  
926 مدلسازی عددی تاثیر فشار بر روی سرریز اوجی با استفاده از نرم افزار NASIR پذیرفته‌-پوستر
927 مدلسازی دو بعدی جریان آشفته بر روی صفحه تخت و مقایسه نتایج در حالت اعمال پروفیل سرعت و بدون اعمال آن در مجاورت دیواره پذیرفته‌-پوستر
928 بررسی پارامترهای آماری و آزمایشگاهی رسوبات در حوزه آبریز سرباز پذیرفته‌-پوستر
929 تاثیر شعاع انحناء نسبی قوس 90 درجه با بستر تخت بر تغییرات تنش برشی پیرامون آبشكن پذیرفته-شفاهی
931 شبیه سازی پخش فلزات سنگین در رودخانه کارون پذیرفته-شفاهی
932 مدلسازی جریان و حرکت ذرات رسوب در کانال باز پذیرفته-شفاهی
933 مدل ریاضی طراحی خودكار مخازن موجگیر روزنه ای تحت شرایط هیدرولیكی پایدار  
934 پیشروی پیشانی جریان چگال در یك محیط آبی پذیرفته-شفاهی