تازه های نشر

کتاب های تازه انتشار یافته در حوزه علم هیدرولیک:

شبیه سازی دوبعدی سیلاب در محیط مدل عددی  HEC- RAS 5

 

کاربرد کوانتوم GIS در علوم مهندسی آب