در جدول زیر اسامی نهایی نامزدهای هیئت تحریریه مجله هیدرولیک به همراه تصویر، رزومه و تخصص‌های ایشان که در زمان ثبت‌نام انتخاب کرده‌اند قابل مشاهده می‌باشد.

حتماً رزومه و تخصص نامزدها را مطالعه کرده و در روزهای رای‌گیری به نامزدهای منتخب خود رای دهید.

اسامی به ترتیب حروف الفبا می‌باشد.

ردیف
نام و نام خانوادگی
رزومه
تخصص‌
تصویر
۰۱
کیومرث ابراهیمی
دانلود
هیدرولیک محیط‌های متخلخل

هیدرولیک محیط‌زیستی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۰۲
مهدی اژدری‌مقدم
دانلود
هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک محاسباتی
۰۳
سید علی ایوب‌زاده
دانلود
هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک محیط‌زیستی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۰۴
محسن براهیمی
دانلود
هیدرولیک مجاری تحت فشار
۰۵
محمد ابراهیم بنی‌حبیب
دانلود
هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک محاسباتی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۰۶
سید محمدعلی بنی‌هاشمی
دانلود
مکانیک سیالات

هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک محاسباتی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۰۷
منوچهر حیدرپور
دانلود
مکانیک سیالات

هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۰۸
حسین خزیمه‌نژاد
دانلود
مکانیک سیالات

هیدرولیک مجاری تحت فشار

هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۰۹
امیراحمد دهقانی
دانلود
هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک محیط‌زیستی
۱۰
امیر رضا زراتی
دانلود
مکانیک سیالات

هیدرودینامیک

هیدرولیک مجاری تحت فشار

هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک دریا

هیدرولیک محاسباتی

هیدرولیک محیط‌زیستی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۱۱
جابر سلطانی
دانلود
هیدرولیک مجاری تحت فشار

هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک محیط‌زیستی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۱۲
سید علی اکبر صالحی نیشابوری
دانلود
مکانیک سیالات

هیدرودینامیک

هیدرولیک مجاری تحت فشار

هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک دریا

هیدرولیک محاسباتی

هیدرولیک محیط‌زیستی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۱۳
مجتبی صانعی
دانلود
هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک رودخانه‌ها
۱۴
محمد صدقی اصل
دانلود
هیدرولیک محیط‌های متخلخل
۱۵
اکبر صفرزاده
دانلود
مکانیک سیالات

هیدرودینامیک

هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک محاسباتی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۱۶
امیر صمدی
دانلود
هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک محاسباتی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۱۷
ناصر طالب‌بیدختی
دانلود
هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۱۸
جواد فرهودی
دانلود
مکانیک سیالات

هیدرودینامیک

هیدرولیک مجاری تحت فشار

هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک دریا

هیدرولیک محاسباتی

هیدرولیک محیط‌زیستی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۱۹
بهزاد قربانی
دانلود
هیدرولیک مجاری تحت فشار

هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک رودخانه‌ها
۲۰
عبدالرضا کبیری سامانی
دانلود
مکانیک سیالات

هیدرودینامیک

هیدرولیک مجاری تحت فشار

هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک رودخانه‌ها
۲۱
محمدجواد کتابداری
دانلود
هیدرودینامیک

هیدرولیک دریا
۲۲
صلاح کوچک زاده
دانلود
مکانیک سیالات

هیدرودینامیک

هیدرولیک مجاری تحت فشار

هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک دریا

هیدرولیک محاسباتی

هیدرولیک محیط‌زیستی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۲۳
محمود محمد رضاپور طبري
دانلود
هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک محیط‌های متخلخل

هیدرولیک محیط‌زیستی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۲۴
میرعلی محمدی
دانلود
هیدرولیک مجاری روباز

هیدرولیک رودخانه‌ها

هیدرولیک محاسباتی

هیدرولیک انتقال آلاینده‌ها و رسوب
۲۵
علیرضا وطن‌خواه
دانلود
مکانیک سیالات

هیدرودینامیک

هیدرولیک مجاری روباز
۲۶
مهدی یاسی
دانلود
هیدرولیک رودخانه‌ها