صفحه نخست - اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

رئیس هئیت مدیره

دکتر مسعود منتظری نمین
مرتبه علمی: استادیار دانشکده مهندسی عمران، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
صفحه شخصیhttps://rtis2.ut.ac.ir/cv/mnamin
پست الکترونیکmnamin@ut.ac.ir

نایب رئیس

دکتر مهدی یاسی
مرتبه علمی: دانشیار دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران
صفحه شخصیhttps://rtis2.ut.ac.ir/cv/m.yasi
پست الکترونیکm.yasi@ut.ac.ir

خزانه دار

دکتر جابر سلطانی
مرتبه علمی:استادیار گروه آموزشی آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
صفحه شخصیhttps://rtis2.ut.ac.ir/cv/jsoltani
پست الکترونیکjsoltani@ut.ac.ir

دبیر

دکتر امیر صمدی
مرتبه علمی: استادیار دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
صفحه شخصیwww.amsamadi.ir
پست الکترونیکsamadi@ikiu.ac.ir

عضو اصلی

دکتر مجتبی صانعی
مرتبه علمی:دانشیار پژوهشکده حفاظت از خاک و آبخیزداری
صفحه شخصیرزومه
پست الکترونیکsaneie_m@scwmri.ac.ir

عضو اصلی

دکتر مجتبی نوری
مرتبه:مدیر دفتر مطالعات و دبیر کمیته تحقیقات شرکت آب منطقه ای
صفحه شخصی
پست الکترونیکmojtabanoury@gmail.com

عضو اصلی

دکتر اکبر صفرزاده
مرتبه علمی :دانشیار گروه آموزشی مهندسی عمران، دانشگاه محقق اردبیلی
صفحه شخصیhttp://uma.ac.ir/cv.php?cv=231&mod=scv
پست الکترونیکsafarzadeh@uma.ac.ir

بازرس

دکتر عباس طالقانی
مرتبه علمی :
صفحه شخصی
پست الکترونیکdrtaleghani@yahoo.com